2023 augusztus

„Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!” (Mt 15,28)
Jézus Tírusz és Szidón vidékére tartott, idegen földre. Talán ezért, hogy végre egy kicsit
megpihenjen a tanítványaival, és csendben lehessen, egyedül, imádságba visszavonulva.

Hirtelen egy asszony kiáltására lettek figyelmesek, akinek a nevét, hasonlóan másokhoz, szintén nem említik
az evangéliumok. A tanítványok számára kellemetlen és zavaró volt a viselkedése, könyörögtek
Jézusnak, hogy teljesítse kérését, hogy megszabadulhassanak tőle, „hisz kiabál utánuk”.

Az asszonyt viszont nem tartotta vissza sem az, hogy nem izraelita, sem az, hogy ő egy nő, sem az,
hogy Jézus szóra sem méltatta. Egy kétségbeesett édesanya ő, akinek a lányát „kegyetlenül gyötri az
ördög”. Jézus közelébe megy, és kitartóan reméli, hogy személyesen találkozhat vele. Oda is lép és
leborul a Mester előtt a kérésével, hogy segítsen rajta. Jézus hallatlanul kemény szavakkal fordul
hozzá: „Nem helyes elvenni a gyerekektől a kenyeret, s odadobni a kiskutyáknak.”

„Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!”
Az asszony elfogadja az elutasítást, megérti, hogy Jézus elsődleges küldetése nem az ő népéhez
szól.

De megérti azt is, hogy az ő Istene nem egy kegyelemosztó gépezet, hanem olyan Atya, akivel
igaz kapcsolatba kerülhetünk elismerve saját kicsiségünket is. Az asszony ennek tudtában néz Jézus
szemébe: „Igen, Uram, de a kiskutyák is esznek a maradékból, amely lekerül uruk asztaláról.” Ezzel
szinte falhoz állítja Jézust, és meghatja őt alázatával, hogy megelégszik a morzsákkal is. Még a
kiáltása is úgy tűnik, hogy a hitét fejezi ki, így szólítja Jézust: „Uram, Dávidnak fia!”

„Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!”
Az evangéliumok a következő szavakkal írják le sz asszony rendíthetetlen hitét:
Közeledik és odajött Jézushoz, hangosan és sírva kéri, hogy könyörüljön, Úrnak ismeri el és
leborul előtte, szilárdan és kitartóan hiszi, hogy az Úr számára lehetséges a lehetetlen, Jézus
keménységére tűpontos logikával válaszol. Legfőbb jellemzői az anyai szeretet és a bizalom. És
„még abban az órában meggyógyult a leánya”.

 

1 2023. augusztus 1-6-áig lesz Lisszabonban a XXXVII. Ifjúsági Világtalálkozó, amelynek az evangéliumból választott
témája: „Mária felkelt, és sietve útnak indult” (Lk 1,39). A fiatalokhoz intézett üzenetében Ferenc pápa ezt így
magyarázza: „Az Úr anyja példakép az útra kelő fiatalok előtt, akik nem üldögélnek a tükör előtt saját képmásukat
bámulva, és akiket nem »ejtenek rabul« a közösségi oldalak. Mária teljesen kifelé fordul.” Azt kívánja, hogy az IVT-n
együtt „újra fedezzük majd fel, milyen örömet ad a népek és a nemzedékek közötti testvéri ölelés, a megbékélés és a
béke ölelése, egy új misszionáriusi testvériség ölelése”! (ford. kattima.hu)

 

Ez az ige egy olyan asszonyról szól, aki az élő és cselekvő hit mintaképe. Ugyanakkor
bemutatja, hogy milyen kétségeken át vezetett az első keresztény közösség útja, mert nekik ír Máté,
hogy nyíljanak meg a nem zsidó világ felé is, mert ők is keresnek, és óriási a hitük.
„Asszony, nagy a te hited! Történjék veled akaratod szerint!”
A szírföníciai asszonyhoz hasonlóan „a mi hitünket is próbára teheti egy váratlan nehézség, egy
előre nem látott esemény, mely felborítja addigi terveinket; egy súlyos betegség vagy egy
hosszan tartó fájdalmas helyzet” 2 , és hozzátehetnénk azt is, hogy a békétlenség a világban, a
társadalmi igazságtalanság, a súlyosan beteg bolygónk, vagy a családban és a társadalomban
fennálló konfliktusok…

És egyik hiányosságunk az is, hogy nem vagyunk állhatatosak, és nem
teljes bennünk a bizalom. „Ezért Isten megengedi, hogy nehéz, gyakran abszurd helyzetekbe
kerüljünk. Meg akarja tisztítani hitünket; látni akarja, hogy valóban rá tudunk-e hagyatkozni s
elhisszük-e, hogy szeretete messze felülmúlja minden tervünket, vágyunkat és várakozásunkat.” 3
Saliba története is ezt mutatja. El kellett hagynia a városát. Homszban lakott, Szíriában. Ott
kellett hagynia idős szüleit is.

Édesapjának üveges üzlete volt, amely tönkrement a háború alatt,
városukat pedig teljesen ki is fosztották. Saliba sok más fiatalhoz hasonlóan úgy gondolta, hogy
más lehetőségeket kihasználva föl kell építenie életét valahol, és nem adta fel. 22 évesen nagy
kitartás volt benne, hogy ő is részét adja ahhoz, hogy megsebzett népe újra talpra állhasson.
Csatlakozott a RestarT 4 projekthez, és ennek keretében egy saját kis fűszerüzletet nyitott. Nem csak
olajat, kávét, hüvelyeseket és fűszert árul, hanem az édesanyja által készített házi sajtot, joghurtot és
vajat is. Már egy hűtőszekrényt és egy generátort is beszerzett. Amikor pedig az üzlet zárva tart,
akkor idős édesapjával együtt élelmiszer-adományokat osztanak szét rászoruló családoknak. 5
Victoria Gómez és az életige csoport gondozásában

 

2 vö. C. Lubich, Az élet igéje, 1994. június, Új Város, 1994/6
3 uo.
4 https://www.amu-it.eu/progetti-int/restart-ripartire-per-restare/
5 https://www.unitedworldproject.org/workshop/siria-il-minimarket-di-saliba-alzera-presto-la-serranda/